Tag Archives: water

膠樽裝水的故事

Story of Stuff Project 用精警的動畫簡明介紹了「樽裝水」如何揾笨,這是附有中文字幕的台譯版。

這精采的短片讓我想起黃子華《越大鑊越快樂》內關於樽裝水的一段。而之後那段關於出街食飯與膠碗的,雖然與本題無直接關係,但也有異曲同工之妙!

第二年,我終於開始買樽裝水。我用左一年既時間適應樽裝水。但我阿爺用左成世都適應唔到出街吃飯:「同一味餸,屋企食,10蚊。出街食,100蚊。點解要出街食?」我同距講,唔係架阿爺,出街食有人幫你洗碗丫嘛!阿爺答:「同一味餸,屋企食,10蚊。出街食,100蚊。即係洗碗洗左90蚊啦!如果洗碗要洗90蚊,我寧願掟爛D膠碗!!」我作為一個有識之士,研究過我阿爺果個年代係無膠碗呢樣野既,所以個膠字唔應該係果個位,應該係個「掟」字之前……